Vithafit 300EC

Hoạt chất:Pretilachlor 300g/l + Chất an toàn Fenclorim 100g/l

Dùng để trừ các loại cỏ đuôi phụng, lồng vực, cỏ chác, cỏ lác, lúa cỏ cho lúa gieo sạ và lúa cấy