Cymkill 25EC

Hoạt chất:Cypermethrin 250g/l
  • Hoạt chất Cypermethrin được nhiều công ty đăng ký để diệt trừ: Bọ xít, dòi đục quả trên vải; Sâu cuốn lá, đục thân, bọ trĩ trên lúa; Sâu khoang hại bông vải, hại lạc,…
  • Cymkill 25EC được đăng ký chính dùng để đặc trị sâu khoang hại bông vải.
Danh mục: