Mục tiêu và Chiến lược

1. Tạo sự gắn bó, trung thành của khách hàng

 • Duy trì và thẩm thấu sâu vào thị trường hiện tại: tạo ra sự thỏa mãn và sự trung thành của khách hàng với Công ty.
 • Sử dụng danh tiếng và sức mạnh của hệ thống hiện tại để mở rộng sang những thị trường mới.
 • Phát triển các chiến lược phát triển thị trường.
 • Sản phẩm phù hợp với từng thị trường trong từng giai đoạn.

2. Phản ứng nhanh với thông tin và thị trường

 • Phát triển hệ thống hoạch định, dự báo và thông tin thị trường, cạnh tranh: về sản xuất, sản phẩm, nguyên vật liệu và khách hàng.
 • Theo dõi chặt chẽ những biến động của môi trường kinh doanh.

3. Nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh

 • Đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất
 • Phát triển ứng dụng các sản phẩm của công ty trên cơ sở khai thác những khả năng quan hệ hợp tác với các đối tác để chueyenr giao công nghệ.
 • Phát huy tối đa hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực cho các nhu cầu phát triển
 • Xây dựng và phát triển các liên minh chiến lược cho sự phát triển bền vững và cùng có lợi

4. Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý

 • Phát huy tính năng động sáng tạo của toàn thể hệ thống
 • Xây dựng cơ chế hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và cá nhân
 • Xây dựng hệ thống mở, huy động tốt nguồn lực trong công ty và xã hội
 • Tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của công ty và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn trong xã hội cho sự phát triển của công ty
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.