Funhat 40EC

Hoạt chất:Isoprothiolane 40%

Trừ bệnh đạo ôn, cháy lá, thối cổ gié, khi phun dừng ngay bệnh, giữ cho cây lúa xanh, thoát dòng tốt, tránh được bệnh đen, lem lép hạt. Funhat 40EC được đăng ký dùng trừ bệnh đạo ôn lá, cổ bông (cháy lá), là thuốc nội hấp, phun thuốc cây lúa hấp thụ nhanh, gặp mưa khó bị rửa trôi.