Wamrincombi 800WP

Hoạt chất:Atrazine 400g/kg + Ametryn 400g/kg

Thuốc trừ cỏ Wamrincombi là thuốc trừ cỏ hỗn hợp, có tính chọn lọc, nội hấp, hút qua rễ và lá, trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, trừ nhiều loại cỏ hàng năm và cỏ bụi trên ruộng mía và dứa (thơm), an toàn đối với mía và dứa (thơm).