Vitarai 18.5WP

Hoạt chất:Propisochlor 15% + Bensulfuron Methyl 3.5%

Thuốc trừ cỏ Vitarai 18.5WP là thuốc trừ cỏ hỗn hợp thế hệ mới tác động chon lọc, lưu dẫn.

Trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm hầu hết các loại cỏ trên ruộng lúa : cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, vảy ốc, cỏ bợ, rong,…

Hạn chế rêu nhớt, có thể sử dụng với lúa sạ khô.