Asarin 800WP

Hoạt chất:Ametryn 800g/kg + Phụ gia đặc biệt
  • Thuốc trừ cỏ Asarin 800WP là thuốc nội hấp, lưu dẫn mạnh; diệt cỏ hoang tận gốc; trừ cỏ trên đất chưa canh tác, trừ cỏ trên mía và cây ăn quả
  • Thuốc trừ cỏ Asarin 800WP được đăng kí chính để trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, cỏ lá rộng, cỏ hòa thảo và nhiều loại cỏ khó trừ khác trên ruộng mía.