Metrimex 80WP

Hoạt chất:Ametryn

Thuốc trừ cỏ Metrimex 80WP là thuốc trừ cỏ hỗn hợp, có tính chọn lọc, nội hấp, hút qua dễ và lá, trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, trừ nhiều loại cỏ hàng năm và cỏ bụi trên ruộng mía và dứa (thơm), an toàn đối với mía và dứa (thơm).