Subrai 36WP

Hoạt chất:Quinclorac 33% + Bensulfuron Methyl 3%

Thuốc trừ cỏ lúa nội hấp, chọn lọc, tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm, phổ tác động rộng, trừ được các loại cỏ lá rộng, lá hẹp, nhóm cỏ hòa bản và nhóm cỏ lác, cỏ mác, cỏ vảy ốc. Không ảnh hưởng tới cây trồng, đất và an toàn với môi trường.