Taco 600EC

Hoạt chất:Butachlor 600g/l + Chất an toàn

Thuốc trừ cỏ Taco 600EC có chất an toàn là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, chuyên dùng để trừ cỏ trên ruộng lúa sạ hay lúa cấy. Thuốc có phổ tác động rộng, trừ hầu hết các loại cỏ chính trên ruộng: cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ lác, cỏ trác, cỏ năn và một số loại cỏ lá rộng khác.