Ogamin

Hoạt chất:Nguyên tố vi lượng: N-KO2: 0.1-0.36; MgO: 4; MnO: 0.14; B2O3: 0.35; Zn: 0.23; Mo: 0.015; pH: 3.8; Tỷ trọng 1.14

Aminoacil, Vitamin, đường Mechic acids, chất điều hòa sinh trưởng

Phun Ogamin có tác dụng:

  • Giai đoạn ra hoa: tăng khả năng thụ phấn
  • Giai đoạn ra trái: Giúp tiêu đậu trái mạnh
  • Giai đoạn trái lớn: chống rụng trái